Skip to Main content Skip to Navigation
Books

Powidoki i po...: Unizm i "Teoria widzenia" Władysława Strzemińskiego

Résumé : Studium poświęcone twórczości Władysława Strzemińskiego, jednego z najwybitniejszych polskich artystów dwudziestowiecznych. Autor nie ogranicza swej analizy do okresu unistycznego (1927–1934), jak się to zazwyczaj czyni, ale omawia także inne aspekty twórczości artysty – malarstwo figuratywne i malarstwo powidoków. Dowodzi, że nie ma konfliktu między unizmem i innymi, mniej znanymi programami malarskimi Strzemińskiego i że dopełniają się one wzajemnie, tworząc spójną całość: oparty nie na mimesis, ale na semiosis system, w którym malarstwo nabiera cech języka wizualnego. Poszczególne etapy twórczości malarskiej artysty odpowiadają funkcjom języka – estetycznej, denotatywnej i metajęzykowej. Pierwotna wersja eseju opublikowana została w kwartalniku „Les Cahiers du mnam”, wydawanym przez Centrum Georges’a Pompidou w Paryżu.
Document type :
Books
Complete list of metadata

https://hal.univ-rennes2.fr/hal-03243748
Contributor : Leszek Brogowski Connect in order to contact the contributor
Submitted on : Monday, May 31, 2021 - 5:35:55 PM
Last modification on : Monday, December 13, 2021 - 12:03:05 PM

Identifiers

  • HAL Id : hal-03243748, version 1

Collections

Citation

Leszek Brogowski. Powidoki i po...: Unizm i "Teoria widzenia" Władysława Strzemińskiego. słowo / obraz terytoria, 2001, Eseje o Sztuce, 83-87316-28-8. ⟨hal-03243748⟩

Share

Metrics

Record views

25