HAL will be down for maintenance from Friday, June 10 at 4pm through Monday, June 13 at 9am. More information
Skip to Main content Skip to Navigation
Books

Świadomość i historia. Studium o filozofii Wilhelma Diltheya

Résumé : Wilhelm Dilthey (1833–1911) był bezpośrednio uwikłany we wszystkie wielkie dyskusje filozoficzne, jakie poruszały scenę niemiecką na przełomie XIX i XX wieku: dyskusje o stosunku psychologii i logiki, o transcendentalnych warunkach poznania samego siebie, o dziejowości ludzkiego istnienia, o hermeneutyce i zagadnieniu sensu, o filozofii rozumienia czy też o filozoficznym znaczeniu życia (egzystencji) i wartości. Niektóre z tych dyskusji, w szczególności debatę nad epistemologiczną autonomią nauk humanistycznych, zainaugurowane zostały przez samego Diltheya. Autor książki dowodzi, że jednym z zagadnień pozostawionych w cieniu, gdzie nowy dialog z myślą Diltheya mógłby się zadzierzgnąć, jest bez wątpienia pytanie o możliwość pogodzenia obiektywnych studiów z historii, lub w ogólności wszelkich badań szczegółowych nauk humanistycznych, ze sposobem, w jaki człowiek doświadcza radykalnej dziejowości – a więc i relatywności – swego rozumienia. W istocie Dilthey nie dopuszczał do siebie myśli, że człowiek mógłby uchylać się od odpowiedzialności za historię pod pretekstem, że historia wymknęła się już jego rozumieniu. Przeciwnie – uważał, że ponieważ człowiek jest za nią odpowiedzialny, nie ma prawa uchylać się od rozumienia historii, nawet jeśli droga jej rozumienia jest boleśnie długa. Książka ta jest przekładem z francuskiego "Dilthey : Conscience et Histoire", Presses Universitaires de France, 1997, seria "Philosophies", halshs-01348447, poszerzonym o dwa eseje: "Dilthey i problem 'nowego' w sztuce i w historii" oraz "'... ce qu'il me faut, c'est l'homme entier...' Unwagi na marginesie książki Elżbietzy Paczkowskiej-Łagowskiej 'Logos życia'".
Document type :
Books
Complete list of metadata

https://hal.univ-rennes2.fr/hal-03243874
Contributor : Leszek Brogowski Connect in order to contact the contributor
Submitted on : Monday, May 31, 2021 - 7:21:34 PM
Last modification on : Monday, December 13, 2021 - 12:03:05 PM

Identifiers

  • HAL Id : hal-03243874, version 1

Collections

Citation

Leszek Brogowski. Świadomość i historia. Studium o filozofii Wilhelma Diltheya. słowo / obraz terytoria, 2004, Minerwa. Biblioteka Filozofii i Historii Filozofii, Leszek Brogowski, 83-89405-98-9. ⟨hal-03243874⟩

Share

Metrics

Record views

26